info@rkdi.sk +421 915 636 626

O nás

RKDI s.r.o. je spoločnosť , vykonávajúca hlavné ročné kontrol detských ihrísk, poradenskú činnosť pri prevádzke a výstavbe detských ihrísk. Uvedenú činnosť vykonávajú osoby, ktoré absolvovali školenie u certifikačnej autority TÜV SÜD Slovakia a na základe úspešnej skúšky získali OPRÁVNENIE na vykonávanie hlavných ročných kontrol, opravy a údržbu zariadení detských ihrísk v zmysle STN EN 1176.

Detské ihriská sú novým masovým fenoménom v našich obciach, mestách, sídliskách. Jedna vec je detské ihrisko postaviť a druhá vec je ho udržiavať vo vyhovujúcom prevádzky schopnom stave. Cieľom našej spoločnosti nie je pri uskutočňovaní kontrol nájsť za každú cenu chyby, ale seriózne zhodnotiť stav bezpečnosti daného ihriska, kde sa objektívne posúdi každý prvok. Zistené nedostatky dostane prevádzkovateľ popísané v protokole o vykonaní hlavnej ročnej kontroly. Je len na prevádzkovateľovi ihriska, či uvedené výsledky kontroly bude akceptovať, alebo výsledky kontroly založí ad acta a nebude sa nimi zaoberať. My nie sme orgán, ktorý zakazuje vykonávať činnosť na danom ihrisku, resp. prvku, my plníme funkciu preventívnu, aby sme prevádzkovateľom pomohli odhaliť slabé miesta ich ihrísk a tým napomohli k väčšej bezpečnosti detí, ktoré sa tam hrajú. To je primárny dôvod vykonávania hlavných ročných kontrol – zvýšenie bezpečnosti detí. Prevádzkovatelia ihrísk sú našimi partnermi a nie subjektmi na vyberanie pokút. Našou úlohou je práve vykonaním kontroly pomôcť Vám, ako prevádzkovateľovi k tomu, aby ste si boli istí, že Vaše ihrisko je naozaj bezpečné. V prípade, ak má prevádzkovateľ ihriska záujem, vieme mu samozrejme poskytnúť aj poradenskú činnosť ohľadne nápravy stavu na danom ihrisku.

Problémom niekedy je, že aj keď má výrobca, resp. dodávateľ certifikované prvky, ich neprávnou montážou a rozmiestnením prvkov sa môže stať, že detské ihrisko nespĺňa potrebné technické parametre. A tu môžeme prevádzkovateľovi pomôcť tým, že už pred stavbou detského ihriska mu vieme posúdiť projekt tak, aby zodpovedal všetkým technickým normám a jeho finančné prostriedky boli efektívne využité, bez potreby dodatočných zásahov. Zároveň vieme v danom finančnom rozpočte navrhnúť alternatívne riešenia stavby detského ihriska tak, aby dané ihrisko čo najviac zodpovedalo predstavám tých pre ktoré je určené – našim deťom rôznych vekových kategórií. Spolupracujeme tiež s dodávateľmi, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s projektovaním a výstavbou detských ihrísk na celom území SR.

Naše služby majú jediný cieľ – v súčinnosti s prevádzkovateľmi detských ihrísk minimalizovať riziká úrazov detí na čo najnižšiu možnú mieru.